POLITYKA ETYCZNASzanowny Dostawco,

Little Tikes będąc jedną z kluczowych marek frimy MGA Entertainment jest obecna w wielu krajach i kulturach, dlatego chcemy być rozpoznawani jako firma odpowiedzialna społecznie.

Manifestujemy naszą odpowiedzialność społeczną mając na uwadze ludzi i środowisko a tym samym deklarujemy, że będziemy działać w etycznie odpowiedzialny sposób we wszystkich obszarach prowdzonego biznesu. Polityka Etyczna MGA Entertainment Poland. Sp. z o.o. wskazuje nasze zaangażowanie w najważniejsze obszary prowadzonej działalności. Zachowujemy w pełni świadome, etyczne i zrównoważone postępowanie wobec naszych pracowników, klientów oraz dostawców przy jednoczesnym stosowaniu się do przepisów prawa lokalnego i Unii Europejskiej, jak i międzynarodowych standardów, dyrektyw i konwencji.

Oczekujemy, że nasi Dostawcy zastosują się do zasad określonych w tej polityce oraz zagwarantują, że ich poddostawcy są świadomi i respektują aktualnie obowiązujące przepisy prawa, jak i zasady naszej polityki etycznej.

 

POLITYKA ETYCZNA

 

MGA Entertainment Poland Sp. z o. o.  jako producent znanej marki Little Tikes oraz wiodący sprzedawca wysokiej jakości innowacyjnych produktów dla dzieci, prowadzi działalność etycznie i zgodnie z prawem. Celem firmy jest kreowanie i dostarczanie innowacyjnych produktów do klientów i konsumentów na całym świecie. Oferowane przez nasze przedsiębiorstwo zabawki zostały zaprojektowane z myślą o kształtowaniu osobowości maluchów oraz wpływają na rozwój ich sprawności fizycznej i umysłowej. Czujemy się tym samym zobowiązani do przestrzegania zasad, które opierają się na respektowaniu praw człowieka, zrównoważonym rozwoju i jakości. W szczególności zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i deklaracji zawartych w poniżej określonych obszarach (oczekujemy tego również od naszych podwykonawców i dostawców).

 

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

MGA działa zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju oraz w UE w szczególności w odniesieniu do praw człowieka, warunków pracy i ochrony środowiska. W firmie respektuje się ustalenia zawarte w  Deklaracji Praw Człowieka ONZ,  „Deklaracji z Rio” ONZ oraz standardach pracy określonych w konwencjach ILO (ang. The International Labour Organisation). MGA przestrzega również praw dotyczących własności  intelektualnej oraz prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie rachunkowości.    

 

Praca dobrowolna

Praca w firmie MGA jest dobrowolna. Nie zatrudniamy pracowników  w wieku poniżej 16 lat. Pracownicy są zatrudniani na umowę o pracę. Wobec wszystkich pracowników przestrzegane są wymagania prawne dotyczące czasu pracy. W firmie ustanowiono system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, który między innymi zapobiega praktykom związanym z niewolnictwem i handlem ludźmi.

 

Czas pracy

MGA a także dostawcy MGA są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ustalonego ustawowo czasu pracy oraz nadgodzin. Wszyscy pracownicy mają prawo do dni wolnych od pracy oraz urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz miejscowymi tradycjami i standardami.

 

Praktyki dotyczące zatrudniania i zatrudnienia

W procesie rekrutacji (jeszcze przed zatrudnieniem) sprawdzany jest wiek każdego kandydata do pracy. Wszystkie warunki zatrudnienia i pracy oparte są na zdolnościach, kompetencjach i chęci do pracy danej osoby. Polityka zatrudnienia jest oparta na równych szansach dla wszystkich pracowników. Obowiązujące w tym zakresie zasady opisano w odpowiednich regulaminach i procedurach.

 

Wynagrodzenie

Pracownicy zatrudnieni w MGA otrzymują zgodne z prawem i wewnętrznymi ustaleniami wynagrodzenie, odpowiednie do wykonywanej pracy, stanowiska, kompetencji, odpowiedzialności, uprawnień itp. Adekwatnie wynagradzana jest też praca w godzinach nadliczbowych. Szczegółowe zasady pracy i wynagradzania pracowników zostały określone w adekwatnych dokumentach.

 

Wolność stowarzyszeń i negocjacji zbiorowych

Firma MGA nie ogranicza prawa pracowników do zakładania związków zawodowych lub innych legalnych i pokojowych organizacji pracowniczych. Pracownicy mają również prawo do negocjacji zbiorowych. Decyzje podejmowane w firmie nie są uzależnione od udziału pracowników w zrzeszeniach lub/i związkach zawodowych.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Firma MGA zabezpiecza zgodnie z prawem odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom. Opracowano i wdrożono procedury i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Powołano osobę (Inspektora ds. bhp) odpowiedzialną za ten obszar, które nadzoruje bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie.

 

Stołówka

Firma zapewniła swoim pracownikom osobne miejsca do spożywania posiłków. Są one wyposażone w odpowiednie sprzęty, utrzymywane w czystości i posiadają dostęp do wody pitnej, w pomieszczeniach tych (lub wyznaczonych obszarach) są zapewnione i realizowane działania zakresu DDD (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja).

 

Środowisko

Firma MGA działa zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska, ma świadomość istotnych aspektów środowiskowych oraz wpływów swojej działalności na środowisko. Zarząd i pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Firma deklaruje, że wszystkie surowce i komponenty użyte do produkcji, są pozyskiwane zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi wymaganiami prawnymi. Przedsiębiorstwo posiada niezbędne uzgodnienia i pozwolenia dotyczące odpadów, emisji do powietrza, ścieków, wykorzystania wody i energii, emisji gazów cieplarnianych,  hałasu i wykorzystania gruntu. Wykonana jest ocena oddziaływań na środowisko.

 

Upominki i rozrywka

Wykluczone jest oferowanie pracownikom lub reprezentantom Klienta jakichkolwiek prezentów czy jakiegokolwiek rodzaju podarunków.

 

Konflikt interesów

MGA nie zawiera kontraktów tworzących konflikt interesów. Firma dba o to, aby osobiste interesy osób reprezentujących firmę nie kolidowały z interesami przedsiębiorstwa.

 

Przepisy antykorupcyjne

MGA nie popiera, nie toleruje i nie zezwala na angażowanie się w przekupstwo, korupcję, inne nieetyczne praktyki zarówno w kontaktach z urzędnikami jak i osobami prywatnymi. Firma dba o transparentne i uczciwe relacje biznesowe.

 

Spójność finansowa

Firma MGA przechowuje dokumentację dotyczącą działalności biznesowej prowadzonej w ramach współpracy z Klientami . Firma działa zgodnie z obowiązującą „Ustawą o rachunkowości”, a także zgodnie z zasadami nawiązującymi do międzynarodowych standardów w tym zakresie, takich jak Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości GAAP (ang. Generally Accepted Accounting Principles) i/lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej IFRS (ang. International Financial Reporting Standard).

 

MGA Entertainment Poland Sp z o.o.                                                        

 

Tomasz Radziuk

Dyrektor Zarządzający                                                                                               Słupsk,  dnia 31/05/2013